Skip to content

Privacy Statement

Algemeen

De Twentsche Jonge Balie is een vereniging die op 1 januari 1971 is opgericht voor jonge advocaten in Twente. Alle jonge advocaten die worden beëdigd, zijn de eerste jaren van hun carrière verplicht aangesloten bij de Jonge Balie. Per gebied, ook wel arrondissement genaamd, is er een plaatselijke Jonge Balie voor jonge advocaten. De leden van De Twentsche Jonge Balie zijn werkzaam binnen het arrondissement Overijssel, maar specifiek in de Twentse gemeenten van Overijssel.

Onze vereniging stelt zich tot doel:

 1. bij te dragen aan de ontwikkeling van haar leden, zowel in algemene zin als in het bijzonder met betrekking tot de juiste uitoefening van het beroep advocaat;
 2. de behartiging van de belangen van haar leden;
 3. de bevordering van de goede onderlinge verstandhouding tussen haar leden.

Onze vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van opleidingsactiviteiten (zulks in de breedste zin van het woord), het organiseren van sociale activiteiten en excursies, het houden van vergaderingen en de inzet van alle andere middelen welke tot het bereiken van de hiervoor weergeven doelen van de vereniging bevorderlijk zijn.

In het kader van het vorenstaande verwerken wij persoonsgegevens van onze verenigingsleden en derden. Wij gaan hier vanzelfsprekend uitermate zorgvuldig mee om. Wij verwerken alleen persoonsgegevens voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst of een andere overeenkomst, dat noodzakelijk is voor de behartiging van een specifiek belang (bijvoorbeeld de hierboven genoemde verenigingsdoelen) en het ook gerechtvaardigd is om de betreffende persoonsgegevens voor dat doel te gebruiken. De gegevens worden ook alleen maar gebruikt voor het doel waarvoor de persoonsgegevens verwerkt mogen worden en de persoonsgegevens worden dus niet voor andere zaken gebruikt. In alle andere gevallen vragen wij u uitdrukkelijk om uw toestemming om de persoonsgegevens te mogen verwerken.

Gegevensverwerking

Onze vereniging verwerkt de hierna volgende persoonsgegevens van haar leden en derden:

 • voorletters, voornaam, tussenvoegsel en achternaam;
 • geslacht;
 • titel;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer (waar mogelijk ook mobiel);
 • kantoornaam;
 • kantooradres;
 • indien van toepassing: beëdigingsdatum;
 • indien van toepassing: informatie over de voortgang van opleidingsactiviteiten;
 • indien van toepassing: betalingsgegevens;
 • eventuele persoonsgegevens die u ons toestuurt in een e-mail, contactformulier via onze website etc.

Onze vereniging verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief aan de Twentsche Jonge Balie zijn verstrekt in het kader van het lidmaatschap, een (andere) overeenkomst, via correspondentie of op andere wijze zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Het doel van de verwerking

Vorenstaande gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het afhandelen van de aanvraag van het lidmaatschap via de website van de Twentsche Jonge Balie (www.detwentschejongebalie.nl en www.dtjb.nl);
 • het bijhouden van een ledenadministratie;
 • het corresponderen met leden;
 • het corresponderen met derden, niet zijnde leden;
  u kunt bijvoorbeeld denken aan: het beantwoorden van vragen en afhandelen van verzoeken, het corresponderen met leden of besturen van andere jonge balies en andere (samenwerkings)partners, maar ook het aanvragen van offertes door de Twentsche Jonge Balie, het sluiten van en uitvoering geven aan overeenkomsten met derden, sponsoring, het aangaan van en uitvoering geven aan nieuwe samenwerkingen enzovoorts.
 • facturatie en inning van de contributie, eigen bijdragen en eventuele andere verschuldigde bijdragen;
  u kunt bijvoorbeeld denken aan: de eigen bijdrage voor de Jonge Balie reis, het diner tijdens de jaarvergadering, maar ook de inning van sponsorgelden en andere bijdragen die aan de Twentsche Jonge Balie verschuldigd zijn.
 • het verrichten van betalingen die de Twentsche Jonge Balie aan derden verschuldigd is;
 • bij te dragen aan de ontwikkeling van haar leden, zowel in algemene zin als in het bijzonder met betrekking tot de juiste uitoefening van het beroep advocaat, onder andere door:
  • het organiseren van opleidingsverplichtingen;
  • het versturen van uitnodigingen voor lokale opleidingsverplichtingen, waaronder pleitoefeningen/pleitwedstrijden, deurwaarders- en politiestages, lezingen, jaarvergaderingen etc.;
  • het monitoren en evalueren van het lokale opleidingsbeleid, de opleidingsactiviteiten en de voortgang van de advocaat-stagiaires;
  • het bijhouden van presentielijsten en het verstrekken van aanwezigheids- en deelnameverklaringen.
 • de bevordering van de goede onderlinge verstandhouding tussen haar leden, onder andere door:
  • het organiseren en versturen van uitnodigingen voor sociale activiteiten zoals borrels, reizen, excursies, sportactiviteiten etc.;
 • het versturen van uitnodigingen voor algemene ledenvergaderingen en nieuwsbrieven;
 • het geven van een nadere invulling aan het lidmaatschap en de behartiging van de belangen van onze leden, zulks in het licht van de doelen van onze vereniging;
 • het geven van een nadere invulling aan een samenwerking en/of (sponsor)overeenkomst die met derden is aangegaan en de behartiging van de belangen van deze derden, mits dit past bij de doelen van onze vereniging;

één en ander in de ruimste zin van het woord.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Onze vereniging verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming;
 • gerechtvaardigd belang.

Persoonsgegevens delen met derden

Persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan derden indien de wet ons hiertoe verplicht, indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of indien dit anderszins noodzakelijk is in verband met de realisatie van de hiervoor genoemde doelen. U kunt hierbij denken aan de uitwisseling van gegevens met onder andere:

 • onze IT-leverancier;
 • de beheerder van onze website;
  (bijvoorbeeld doordat u het contactformulier op onze website invult en/of online het lidmaatschap aanvraagt).
 • beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraars;
 • interne commissies
  (bijvoorbeeld indien u deel dient te nemen aan de pleitoefening);
 • de Orde van Advocaten Overijssel;
 • de Politie Oost Nederland;
  (bijvoorbeeld doordat u zich aanmeldt voor deelname aan de politiestage en de daarbij behorende informatiebijeenkomst)
 • andere Jonge Balies;
  (bijvoorbeeld indien sprake is van samen georganiseerde opleidingsverplichtingen).

Verder verstrekken wij in geen geval persoonsgegevens aan anderen dan de hiervoor genoemde derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon.

Onze vereniging kan echter wel persoonsgegevens verstrekken aan anderen dan de hiervoor genoemde derden, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van onze vereniging uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door onze vereniging ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan onze IT-leverancier en onze webbeheerder.

Professioneel beheer en beveiliging

Alle persoonsgegevens bewaren wij in (digitale) dossiers. Teneinde een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te kunnen bieden maken wij voor het beheer van onze digitale dossiers gebruik van professionele en ter zake gespecialiseerde dienstverlener.

Onze vereniging hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Daar waar onze vereniging gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals onze IT-leverancier, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn

Onze vereniging bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Rechten

U heeft het recht om De Twentsche Jonge Balie om inzage of rectificatie van uw persoonsgegevens te verzoeken en de verwerking van bepaalde persoonsgegevens te beperken of te wissen. Ook heeft u het recht om – op verzoek – uw persoonsgegevens in een gangbaar digitaal formaat aangeleverd te krijgen.

Wij zullen op uw verzoek of vraag reageren in lijn met de toepasselijke wet- en regelgeving. De Twentsche Jonge Balie behoudt zich het recht voor om geen gehoor te geven aan uw verzoek(en), indien een verzoek ongegrond is, buitensporig en/of wij aan uw verzoek geen of niet volledig uitvoering kunnen geven. Hierbij kunt u denken aan situaties waarin de gegevens van derden in het geding zijn of wanneer wij als gevolg van uw verzoek in strijd zouden handelen met onze (wettelijke) verplichtingen.

Uw verzoeken kunt u richten aan de secretaris van onze vereniging: secretaris@dtjb.nl.

Indien u van mening bent dat het verwerken van uw persoonsgegevens in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Intrekken toestemming

U kunt te allen tijde een gegeven toestemming voor verwerking intrekken, indien wij de persoonsgegevens uitsluitend op basis van uw toestemming mogen verwerken. In dat geval zullen wij de betreffende verwerking staken. Indien echter sprake is van een wettelijke bewaartermijn die maakt dat wij uw gegevens dienen te bewaren, dan zal de wettelijke bewaartermijn voorgaan.

Links

Deze website bevat mogelijk links naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Cookies

Een cookie is een klein eenvoudig bestandje dat door de u bezochte website automatisch op uw harde schijf wordt opgeslagen en kan worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. De Twentsche Jonge Balie maakt gebruik van zulke cookies. Zo maken wij gebruik van de dienst “Analytics” van Google, om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website van de Twentsche Jonge Balie gebruiken. Wij gebruiken de cookies niet om u te identificeren, maar om de bezoekerservaringen bij te houden en te verbeteren. Volgens de wet mogen wij deze cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Van laatstgenoemde andere soorten cookies maken wij echter geen gebruik.

U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Voorts kunt u gebruik maken van de optie “opt-out” van Google Analytics onderaan onze website.

Wijzigingen

De Twentsche Jonge Balie behoudt zich te allen tijde het recht om dit privacy statement te wijzigen. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u op hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Vragen / contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het gehanteerde privacybeleid, neem dan contact met ons op. Vragen kunt u richten aan: secretaris@dtjb.nl.

Dit privacy statement is voor het laatste bijgewerkt op 15 december 2018.